Argymhellion

Er bod meysydd penodol i’w gwella wedi’u nodi ym mhob un o’r adroddiadau thematig, mae nifer o argymhellion cyffredinol mae angen iddynt gael eu hystyried gan Fwrdd y Bartneriaeth Ranbarthol er mwyn iddo ysgogi newid cynaliadwy i wasanaethau ar lawr gwlad. Nodir y rhain isod o dan egwyddorion craidd y Ddeddf:

Llais a rheolaeth

 
  • Sicrhau bod yn rhaid i gynnal urddas pobl ac amddiffyn unigolion rhag esgeulustod a chamdriniaeth fod yn greiddiol i bob gwasanaeth.
  • Sicrhau bod yr holl wasanaethau ar gael yn Gymraeg i’r rheiny mae eu hangen arnynt.
 

Atal ac ymyrraeth gynnar

 
  • Adeiladu ar y sylfeini sylweddol sydd eisoes yn bodoli ar draws y meysydd gwasanaeth sy’n cael sylw yn yr asesiad hwn er mwyn sicrhau bod gwasanaethau priodol ar gael i atal neu ohirio’r angen am ofal a chymorth parhaus a bod yr ethos atal yn sylfaen i ofal ar bob lefel ac o bob math. Yn benodol, dylid achub ar gyfleoedd i ddatblygu fframweithiau ataliol cyson ar draws gwasanaethau, sy’n adeiladu ar arferion da sy’n bodoli eisoes, yn hwyluso pontio rhwng gwasanaethau plant a gwasanaethau oedolion, ac yn lleihau yn amlwg yr angen am ofal a chymorth parhaus.
  • Buddsoddi mewn datblygu gwasanaethau ataliol cymunedol, gan gynnwys darpariaeth gan fentrau cymdeithasol, mentrau cydweithredol a’r trydydd sector a darpariaeth sy’n cael ei harwain gan ddefnyddwyr, ac felly datblygu cydnerthedd cymunedau a, thrwy hynny, cydnerthedd pobl y mae angen gofal a chymorth arnynt.
  • Alinio’r Gronfa Gofal Canolraddol a Rhaglenni Newid Datblygiad Clystyrau i greu newid cyson, system-gyfan ar lawr gwlad.
 

Llesiant

 
  • Rhoi blaenoriaeth i gymorth i ofalwyr, gan eu galluogi hwy a’r bobl maent yn gofalu amdanynt i fyw bywydau bodlon ac annibynnol cyhyd ag sy’n bosibl.
  • Gwella gwasanaethau pontio’n fwy byth er mwyn hwyluso gwaith cynllunio effeithiol ar draws gwasanaethau a sicrhau bod pobl ifanc yn dal i gael gofal a chymorth priodol wrth dyfu’n oedolion ifanc.
 

Cydgynhyrchu

 
  • Sicrhau bod pobl y mae angen gofal a chymorth arnynt a gofalwyr yn cael eu cynnwys mewn modd ystyrlon ar bob cam o’r gwaith o gynllunio, darparu ac adolygu gwasanaethau. Mae angen i hyn ddigwydd ar lefel strategol, gan ymgysylltu â dinasyddion ynghylch siâp gofal a chymorth yn y dyfodol a’r hyn a ddisgwylir oddi wrth unigolion i hybu eu lleisiant eu hunain ac, yn weithrediadol, sicrhau bod gwaith asesu a chynllunio gofal yn caniatáu i bobl fynegi canlyniadau personol a dylanwadu ar benderfyniadau ynghylch y cymorth mae ei angen er mwyn eu cyflawni.