Atal cam 2

Atal Cam 2: Cynnal annibyniaeth drwy ddarparu cymorth wedi’i dargedu sy’n atal yr angen i dderbyn pobl i’r ysbyty neu i ofal preswyl hirdymor, neu sy’n fodd i’w rhyddhau’n amserol

Amcan Ffrâm amser Blaenoriaeth strategol Grwpiau Poblogaeth Cysylltiadau â’r Arg Trosfwaol / Meysydd i’w Gwella Cysylltiadau â Chanlyniadau Cenedlaethol Cynllun/iau Gweithredu
2.1 Rhoi trefn gyson, amlddisgyblaethol ar waith i asesu a chynllunio gofal ar draws y rhanbarth, wedi’i chefnogi gan WCCIS, i sicrhau ffocws ar ganlyniadau unigol a chynnal annibyniaeth Tymor canolig IAA ac atal/ Integreiddio Gwasanaethau a Chronfeydd Cyfun/ WCCIS Pob un OR1;
OR6
N1; N2; N3; N4; N5; N6; N7; N8; N9; N10; N18; N22 Cynllun gweithredu yn cael eu datblygu
2.2 Datblygu model integredig gofal yn y gymuned drwy ganolfannau cymunedol lleol, yn darparu gofal lefel isel rhagweithiol, cyfleusterau ‘camu i fyny’ a rheoli cydgysylltiedig ar gyflyrau cronig, lleihau derbyniadau i’r ysbyty neu ofal tymor hir a chynnal hyn drwy drefniadau ariannu cyfun Tymor canolig IAA ac atal/ Integreiddio Gwasanaethau a Chronfeydd Cyfun Pob un OR3;
OR4;
OR6;
OR7;
OR8
N1; N2; N3; N5; N7; N9; N10; N12; N24 Cynllun Rhaglen Cronfeydd Integredig a Chysylltiedig Gwasanaeth
2.3 Sicrhau bod cymorth amlasiantaeth, seiliedig yn y gymuned, a chyfleusterau ‘camu i lawr’ ar gael i hwyluso rhyddhau amserol Tymor canolig IAA ac atal Pob un OR3;
OR4;
OR6;
OR7
N1; N5; N6; N7; N8; N9 2018/19 Cynllun Buddsoddi Cronfa Gofal Integredig Rhanbarthol dan ddatblygiad
2.4 Darparu rhaglen hyfforddi a datblygu integredig i gefnogi gwell ymarfer o ran gofal a gwasanaethau a dargedir Tymor canolig Datblygu’r Gweithlu Pob un OR3;
OR7
Pob un Rhaglen Datblygu'r Gweithlu Gofal Cymdeithasol Rhanbarthol wrthi'n cael ei datblygu
2.5 Adolygu’r trefniadau ar gyfer Storfeydd Cyfarpar Cymunedol Integredig a rhoi model rhanbarthol ar waith, yn cynnwys ystyried trefniadau i gyfuno cronfeydd Tymor byr Integreiddio Gwasanaethau a Chronfeydd Cyfun Pob un OR3;
OR4;
OR7;
OR8
N7; N8; N9; N24 Adolygiad ar y gweill
2.6 Adolygu contractau gwasanaeth ac ystyried un contract rhanbarthol gyda threfniadau cronfeydd cyfun ar gyfer Siopau Offer Cymunedol Integredig Tymor byr Comisiynu integredig/ Integreiddio Gwasanaethau a Chronfeydd Cyfun Pob un OR1;
OR6;
OR7;
OR8
N7; N9; N22; N24 Adolygiad ar y gweill
2.7 Rhoi Strategaeth Gofal a Chymorth yn y Cartref ar waith yng Ngorllewin Cymru Tymor canolig Comisiynu integredig/ Integreiddio Gwasanaethau a Chronfeydd Cyfun/ Gweithlu Pob oedolyn OR1;
OR6;
OR7;
OR8
N3; N4; N5; N6; N7; N8; N9; N10; N24 Gofal a chymorth yn y cartref yng Nghymru Cynllun strategol pum - mlynedd
2.8 Sicrhau bod oedolion a phlant ag awtistiaeth ac anabledd dysgu neu broblem iechyd meddwl yn cael gofal a chymorth priodol, cydgysylltiedig, wedi’u targedu, drwy ddatblygu a gweithredu Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig rhanbarthol Tymor byr IAA ac atal Awtistiaeth OR1;
OR3;
OR4;
OR6;
OR7
N1; N2; N3; N4; N5; N6; N7; N8; N9; N10; N13; N14; N17; N18 Cynnig am Brosiect Awtistiaeth Integredig Gorllewin Cymru
2.9 Sicrhau llais priodol i ofalwyr yn y broses asesu a bod gofalwyr yn cael cynnig eu hasesiad eu hunain Tymor Byr IAA ac atal Gofalwyr Gofalwyr OR1;
OR3;
OR4;
OR6
N1; N2; N3; N4; N5; N6; N7; N8; N9; N11; N12; N18 Cynllun Cyflenwi Gofalwyr Gorllewin Cymru
2.10 Darparu a chyfnerthu trefniadau rhanbarthol i’r Gwasanaeth Integredig Cymorth i Deuluoedd (IFSS), gan weithio mewn partneriaeth â gwasanaethau eraill i roi’r cyfle gorau i blant a phobl ifanc aros gyda’u teuluoedd neu gael eu hailsefydlu yno. Y trefniadau i gynnwys ariannu cyfun fel sy’n ofynnol gan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) Tymor byr Integreiddio Gwasanaethau a Chronfeydd Cyfun Plant a Phobl Ifanc OR1;
OR3;
OR5;
OR6;
OR7;
OR8
N1; N2; N3; N4; N5; N6; N7; N8; N9; N10; N11; N12; N18; N24 Gwasanaeth Integredig Cymorth i Deuluoedd – Rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru
Yn rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru mae 4 Thim Cymorth Integredig i Deuluoedd yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys. Mae cytundeb Gwasanaethau Integredig Cymorth i Deuluoedd canolbarth a Gorllewin Cymru yn cael ei adolygu -i ddilyn.
2.11 Sicrhau bod cymorth a dargedir yn diwallu anghenion plant a phobl ifanc â phroblemau iechyd meddwl drwy’r strategaeth Law yn Llaw at Iechyd Meddwl Tymor canolig Trawsnewid Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc OR1;
OR3;
OR5;
OR7;
OR8
N1; N2; N3; N4; N5; N6; N7; N8; N9; N10; N13; N14; N16; N22 Trawsnewid Iechyd Meddwl Cynllun Gweithredu Arfaethedig Iechyd Meddwl
Trefniadau rhanbarthol yn cael ei ddatblygu - dogfen i'w dilyn
2.12 Sicrhau modelau gofal ‘camu i fyny’ priodol, integredig, pan fydd angen, i bobl ag Anabledd Dysgu, gan adlewyrchu’r Model Gofal a Chymorth rhanbarthol Tymor canolig Trawsnewid Gwasanaethau AD Anableddau Dysgu OR3;
OR6;
OR7
N5; N7; N8; N9; N10 2018/19 Cynllun Buddsoddi Gofal Integredig Rhanbarthol
2.13 Lleihau’r pecynnau preswyl i bobl ag anabledd dysgu o blaid cynlluniau byw â chymorth a gwella mynediad at gyfleoedd yn y gymuned ehangach Tymor canolig Trawsnewid Gwasanaethau AD Anableddau Dysgu OR1;
OR3;
OR6;
OR7
N5; N7; N8; N9 Strategaeth dan ddatblygiad
2.14 Sicrhau bod cymorth a dargedir yn diwallu anghenion pobl â phroblemau iechyd meddwl drwy’r strategaeth Law yn Llaw at Iechyd Meddwl Tymor canolig Trawsnewid Gwasanaethau Iechyd Meddwl Iechyd Meddwl OR1;
OR3;
OR7;
OR8
N1; N2; N3; N4; N5; N6; N7; N8; N13; N14; N22 Trawsnewid Iechyd Meddwl Cynllun Gweithredu Arfaethedig Iechyd Meddwl
2.15 Sefydlu Gwasanaethau Iechyd Meddwl cymunedol ar draws y rhanbarth, gan ymgorffori Canolfannau Iechyd Meddwl Cymunedol 24/7 ac Unedau Asesu a Thrin Canolog Tymor canolig Trawsnewid Gwasanaethau Iechyd Meddwl Iechyd Meddwl OR1;
OR3;
OR7;
OR8
N1; N2; N3; N4; N5; N6; N7; N8; N9; N13; N14; N22 Trawsnewid Iechyd Meddwl Cynllun Gweithredu Arfaethedig Iechyd Meddwl
2.16 Sicrhau bod gofal a chymorth a dargedir yn diwallu anghenion pobl â dementia drwy weithredu’r Strategaeth Dementia Ranbarthol Tymor canolig IAA ac atal/ Integreiddio Gwasanaethau a Chronfeydd Cyfun Pobl Hŷn OR1;
OR3;
OR7;
OR8
N1; N2; N3; N4; N5; N6; N7; N8; N9; N10; N12 Cynllun Gweithredu ar gyfer Dementia Cymru 2018-2022
Strategaeth ranbarthol dan ddatblygiad
2.17 Sicrhau bod y drefn asesu a chynllunio gofal yn adnabod ac yn cofnodi defnyddwyr â nam ar y synhwyrau ac yn hwyluso atgyfeirio at wasanaethau priodol Tymor canolig IAA ac atal/ Integreiddio Gwasanaethau a Chronfeydd Cyfun/ WCCIS Nam ar y synhwyrau OR1;
OR6
N1; N2; N3; N4; N5; N6 Dull ranbarthol mewn ddatblygiad
2.18 Sicrhau bod y drefn asesu a chynllunio gofal yn adnabod ac yn cofnodi defnyddwyr VAWDASV ac yn hwyluso atgyfeirio at wasanaethau priodol Tymor byr IAA ac atal/ Integreiddio Gwasanaethau a Chronfeydd Cyfun/ WCCIS VAWDASV OR1;
OR3
N1; N2; N3; N4; N5; N6; N9; N10; N11; N12 Dull ranbarthol mewn ddatblygiad

Nodir: Mae'r argymhelliad trosafael o'r neu2 Asesu Poblogaeth yn berthnasol i holl amcanion