Atal cam 1

Atal Cam 1: Cadw’n iach ac yn annibynnol yn y gymuned

Amcan Ffrâm amser Blaenoriaeth strategol Grwpiau Poblogaeth Cysylltiadau â’r Arg Trosfwaol / Meysydd i’w Gwella Cysylltiadau â Chanlyniadau Cenedlaethol Cynllun/iau Gweithredu
1.1 Datblygu Strategaeth Iechyd a Llesiant a rennir i’r rhanbarth sy’n gwreiddio gwaith atal ac yn lleihau anghydraddoldebau iechyd drwy weithredu prif ffrwd ar draws y system gyfan Tymor byr IAA (Gwybodaeth, cyngor a chymorth) ac atal Pob un OR3;
OR7
N1; N2; N3; N4; N5; N6; N7; N8; N9; N10; N13; N14; N17; N19; N22 Strategaeth yn cael ei ddatblygu
1.2 Sefydlu fframwaith atal rhanbarthol wedi’i seilio ar ymarfer lleol effeithiol gyda’r nod o wneud y gymuned yn gryfach Tymor byr IAA ac atal Pob un OR3;
OR7
N1; N2; N3; N4; N5; N6; N7; N8; N9; N10; N13; N14; N17; N18; N19; N22 Cynllun Rhaglen Ranbarthol - Comisiynu ac Ataliadau Integredig
1.3 Sefydlu a gweithredu safonau rhanbarthol i wasanaethau IAA Tymor byr IAA ac atal Pob un OR3;
OR7
N1; N2; N3; N4; N5; N6; N7; N8; N9 Cynllun Rhaglen Ranbarthol - Comisiynu ac Ataliadau Integredig
1.4 Gwreiddio a hyrwyddo Dewis ac Infoengine fel portholau gwasanaeth sylfaenol, wedi’u cysylltu â gwasanaeth 111 y GIG a Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd lleol Tymor byr IAA ac atal Pob un OR3;
OR7
N1; N2; N3; N4; N5; N6; N7; N8; N9 Cynllun Rhaglen Ranbarthol - Comisiynu ac Ataliadau Integredig
1.5 Sefydlu a gweithredu strategaeth ranbarthol i Ofal a Alluogir gan Dechnoleg (TEC) Tymor byr IAA ac atal Pob un OR3;
OR7
N7; N8; N9; N22; N24 Strategaeth yn cael ei ddatblygu
1.6 Gwella a safoni’r ddarpariaeth y tu allan i oriau ar draws y rhanbarth Tymor canolig IAA ac atal Pob un OR1;
OR3;
OR7
N1; N2; N4; N8 Dull dan drafodaeth
1.7 Darparu rhaglen hyfforddi a datblygu integredig i gefnogi ymarfer yn ymwneud ag IAA a gwaith atal Tymor canolig IAA ac atal/ datblygu’r gweithlu Pob un OR3;
OR7
N1; N2; N3; N4; N5; N6; N7; N8; N9 Rhaglen Datblygu'r Gweithlu Gofal Cymdeithasol Rhanbarthol - dolen i ddilyn
1.8 Sefydlu gwasanaeth eiriolaeth rhanbarthol i oedolion Tymor byr IAA ac atal Pob oedolyn OR1;
OR6;
OR7;
OR8
N1; N2; N3; N4; N5; N6; N10; N12 Cynllun Rhaglen Ranbarthol - Comisiynu ac Ataliadau Integredig
1.9 Sicrhau bod oedolion a phlant ag awtistiaeth, nad oes ganddynt anabledd dysgu na phroblemau iechyd meddwl, yn cael IAA priodol a’u cyfeirio at gymorth a gwasanaethau perthnasol yn y gymuned drwy ddatblygu a gweithredu Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig rhanbarthol Tymor byr IAA ac atal Awtistiaeth OR3;
OR6;
OR7
N1; N2; N3; N4; N5; N6; N7; N8; N9; N10; N15; N17; N18; N19 Cynllun Rhaglen Ranbarthol - Comisiynu ac Ataliadau Integredig
1.10 Codi ymwybyddiaeth o ofalwyr drwy raglenni e-ddysgu Ymwybodol o Ofalwyr / Ofalwyr Ifanc, hyfforddiant a datblygu’r gweithlu a’r Cynllun Buddsoddi mewn Gofalwyr, i sicrhau bod anghenion yn cael eu hadnabod ac y darperir cymorth priodol Tymor canolig Gofalwyr Gofalwyr OR3;
OR4;
OR6
N1; N2; N3; N4; N5; N6; N9; N11; N12; N18 Cynllun Cyflenwi Gofalwyr Gorllewin Cymru
1.11 Sicrhau lefelau priodol o seibiant a gwasanaethau cymorth i ofalwyr, i’w datblygu drwy waith cydgynhyrchu Tymor canolig Gofalwyr Gofalwyr OR1;
OR3;
OR4;
OR6;
OR7
N1; N2; N3; N4; N5; N6; N9; N11; N12; N18 Cynllun Cyflenwi Gofalwyr Gorllewin Cymru
1.12 Sicrhau bod gofalwyr yn gallu cyrchu at IAA priodol i’w cefnogi yn eu rôl Tymor canolig Gofalwyr Gofalwyr OR3;
OR4;
OR6;
OR7
N1; N2; N3; N4; N5; N6; N9; N11; N12; N18 Cynllun Cyflenwi Gofalwyr Gorllewin Cymru
1.13 Cefnogi lles gofalwyr a chyn ofalwyr drwy eu helpu i fagu a chynnal cryfder emosiynol Tymor canolig Gofalwyr Gofalwyr OR1;
OR3;
OR4;
OR6;
OR7
N1; N2; N3; N4; N5; N6; N9; N11; N12, N18 Cynllun Cyflenwi Gofalwyr Gorllewin Cymru
1.14 Datblygu cryfder y gymuned a chynlluniau ymyrraeth gynnar ac atal seiliedig ar gryfderau i ddarparu cymorth priodol i blant a theuluoedd, gan weithio gyda’r trydydd sector a chanolbwyntio ar y pedwar canlyniad llesiant i blant a phobl ifanc Tymor canolig IAA ac atal Plant a Phobl Ifanc / Camddefnyddio Sylweddau OR1;
OR3;
OR4;
OR5;
OR6;
OR7
N1; N2; N3; N4; N5; N6; N7; N8; N9; N13; N14; N17; N18; N19; N22 Mae Modelau Gweithredu Newydd yn canolbwyntio ar ymyrraeth ac atal cynnar yn cael ei datblygu ar draws y Rhanbarth. Datblygwyd a gwblhawyd fframwaith trothwy (gweler 1.15)
1.15 Gweithredu’r fframwaith trothwy rhanbarthol ‘Y Cymorth Iawn ar yr Adeg Iawn i Blant, Pobl Ifanc a’u Teuluoedd’ sy’n cynnwys help i leihau Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACEs) Tymor byr IAA ac atal Plant a Phobl Ifanc OR3;
OR4;
OR5;
OR6;
OR7
N1; N2; N3; N4; N5; N6; N7; N8; N9; N10; N11; N12; N13; N14 Fframwaith ar gael
1.16 Gweithredu Fframwaith Ymarfer ‘Arwyddion Diogelwch’ ar draws y rhanbarth. Tymor byr   Plant a Phobl Ifanc OR1 N1; N10; N11; N12 Mae arwyddwyddion diogelwch mewn datblygiad yn y Rhanbarth. Mae fframwaith rhanbarthol ymarfer yn y camau cynllunio ac mae cyfarfod rhanbarthol yn cael ei drefnu am Ebrill 2018.
1.17 Gweithredu Strategaeth Tlodi Plant Cymru yng Ngorllewin Cymru Tymor canolig IAA ac atal Plant a Phobl Ifanc OR3;
OR7
N7; N8; N9; N16; N17; N18; N20 Mae gan bob awdurdod lleol strategaeth. e.e. Ceredigion Brwydro yn erbyn Tlodi 2016-18 Gweithrediad rhanbarthol mewn datblygiad.
1.18 Sicrhau bod gwasanaethau ataliol yn diwallu anghenion plant a phobl ifanc sydd â phroblemau Iechyd meddwl drwy Gyda’n Gilydd dros Blant a’r Strategaeth Iechyd Meddwl ar gyfer iechyd meddwl plant a’r glasoed Tymor canolig IAA ac atal/ Trawsnewid Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc OR1;
OR3;
OR4;
OR5;
OR6;
OR7
N1; N2; N3; N4; N5; N6; N7; N8; N9; N13; N14; N17; N18; N19; N22 Law yn Llaw at Iechyd Meddwl,Cynllun Cyflawni
Gweithrediad rhanbarthol mewn datblygiad - dogfen i'w ddilyn
1.19 Sicrhau’r cymorth ataliol mwyaf yn y gymuned i bobl ag Anabledd Dysgu, gan adlewyrchu’r Datganiad o Fwriad rhanbarthol a’r Model Gofal a Chymorth Tymor canolig IAA ac atal/ Trawsnewid Gwasanaethau AD Anableddau Dysgu OR3;
OR4;
OR6;
OR7
N1; N2; N3; N4; N5; N6; N7; N8; N9; N13; N14; N17; N18; N19; N22 Strategaeth yn cael ei ddatblygu
1.20 Sicrhau bod y ddarpariaeth IAA yn helpu pobl ag Anabledd Dysgu i gyrchu at ofal a chymorth priodol a’i bod yn gwella’u mynediad at wasanaethau generig Tymor canolig IAA ac atal/ Trawsnewid Gwasanaethau AD Anableddau Dysgu OR3;
OR7
N1; N2; N3; N4; N5; N6; N7; N8; N9; N13; N14; N17; N18; N19; N22 Cynllun Rhaglen Ranbarthol - Comisiynu ac Ataliadau Integredig
Strategaeth Anableddau Dysgu yn cael ei ddatblygu
1.21 Sicrhau bod gwasanaethau ataliol yn diwallu anghenion pobl â phroblemau iechyd meddwl drwy’r Strategaeth Law yn Llaw at Iechyd Meddwl yn y rhanbarth Tymor canolig Trawsnewid Gwasanaethau Iechyd Meddwl Iechyd Meddwl OR1;
OR3;
OR4;
OR5;
OR6;
OR7
N1; N2; N3; N4; N5; N6; N7; N8; N9; N13; N14; N17; N18; N19; N22 Trawsnewid Iechyd Meddwl Cynllun Gweithredu Arfaethedig Iechyd Meddwl
1.22 Darparu un rhif cyswllt rhanbarthol i bobl â phroblemau iechyd meddwl gyda chysylltiadau at wybodaeth leol arbenigol a darpariaeth IAA generig yn y rhanbarth Tymor byr IAA ac atal/ Trawsnewid Gwasanaethau Iechyd Meddwl Iechyd Meddwl OR1;
OR3;
OR7
N1; N2; N3; N4; N5; N6; N7; N8; N9; N10; N13; N14; N17; N18; N19 Trawsnewid Iechyd Meddwl Cynllun Gweithredu Arfaethedig Iechyd Meddwl
1.23 Sicrhau bod IAA a gwasanaethau ataliol yn diwallu anghenion pobl â dementia drwy weithredu’r Strategaeth Dementia Ranbarthol Tymor canolig IAA ac atal Pobl Hŷn OR1;
OR3;
OR4;
OR6;
OR7
N1; N2; N3; N4; N5; N6; N7; N8; N9; N10; N13; N14; N17; N18; N19; N22 Cynllun Gweithredu Dementia i Gymru 2018-2022
1.24 Sicrhau bod sylw’n cael ei roi i anghenion pobl â nam ar y synhwyrau drwy:
  • Dreialu’r Wobr Ystyriol o Nam ar y Synhwyrau a’i chyflwyno ar draws iechyd a gofal cymdeithasol
  • Rhannu’r dysgu o Wasanaeth Cymorth Cyfathrebu BIPHDd a chymhwyso ymarfer da ar draws iechyd a gofal cymdeithasol
  • Cynnal adolygiad rhanbarthol o’r gwasanaethau i bobl â nam ar y synhwyrau er mwyn gwella’r gwasanaethau
Tymor canolig IAA ac atal Nam ar y synhwyrau OR1;
OR3;
OR6
N1; N2; N3; N4; N5; N6; N7; N8; N9 Dull ranbarthol mewn ddatblygiad
1.25 Sicrhau bod gwasanaethau ataliol ac IAA yn diwallu anghenion pobl sydd â phroblemau camddefnyddio sylweddaus Tymor canolig IAA/ atal Camddefnyddio sylweddau OR1;
OR3;
OR4;
OR6
N1; N2; N3; N4; N5; N6; N10; N11; N12 Strategaeth yn cael ei ddatblygu
1.26 Sicrhau bod gwasanaethau ataliol ac IAA yn diwallu anghenion pobl sy’n profi VAWDASV Tymor canolig IAA/ atal VAWDASV OR1;
OR3;
OR4;
OR6
N1; N2; N3; N4; N5; N6; N9; N10; N11; N12 Strategaeth yn dod canol 2018

Nodir: Mae'r argymhelliad trosafael o'r neu2 Asesu Poblogaeth yn berthnasol i holl amcanion