Atal cam 3

Atal Cam 3: Darparu gofal a chymorth priodol, tymor hir, yn canolbwyntio ar ganlyniadau

Amcan Ffrâm amser Blaenoriaeth strategol Grwpiau Poblogaeth Cysylltiadau â’r Arg Trosfwaol / Meysydd i’w Gwella Cysylltiadau â Chanlyniadau Cenedlaethol Cynllun/iau Gweithredu
3.1 Sicrhau trefniadau IAA i helpu pobl i wneud dewisiadau ar sail gwybodaeth am eu gofal hirdymor Tymor byr IAA ac atal Pob un OR1;
OR3;
OR6;
OR7
N1; N2; N3; N4; N5; N6; N7; N8; N9; N10; N24 Cynllun Rhaglen Ranbarthol - Comisiynu ac Ataliadau Integredig
3.2 Darparu rhaglen hyfforddi a datblygu integredig i gynnal gwell ymarfer o ran cyflenwi gofal hirdymor Tymor canolig Datblygu’r Gweithlu Pob un OR3;
OR7;
OR8
Pob un Strategaeth y Gweithlu
3.3 Sicrhau bod y Gwasanaeth Mabwysiadu Rhanbarthol wedi ennill ei blwyf Tymor byr Gwasanaethau Plant Plant a Phobl Ifanc OR1;
OR4;
OR5;
OR6;
OR7;
OR8
N10; N15; N16; N24 Cytundeb Cydweithredol Mabwysiadu
3.4 Sicrhau bod gofal a chymorth hirdymor yn diwallu anghenion plant â phroblemau iechyd meddwl drwy’r strategaeth Law yn Llaw at Iechyd Meddwl Tymor canolig Gwasanaethau Plant/ Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc OR1;
OR3;
OR4;
OR5;
OR6;
OR7;
OR8
N10; N15; N16; N24 Trawsnewid Iechyd Meddwl Cynllun Gweithredu Arfaethedig Iechyd Meddwl
3.5 Sefydlu gwasanaeth rhanbarthol ar gyfer anghenion cymhleth, a defnyddio adnoddau rhanbarthol lle mae’n briodol Tymor byr Integreiddio Gwasanaethau a Chronfeydd Cyfun Plant a Phobl Ifanc OR1;
OR3;
OR5;
OR7
N7; N8; N9; N13; N14; N22; N24 Dull ranbarthol mewn ddatblygiad.
3.6 Mabwysiadu un contract rhanbarthol a manyleb gwasanaeth i gartrefi gofal yr henoed, ynghyd â pholisïau perthnasol a ffordd gyson o ymdrin â sicrhau ansawdd a phryderon sy’n dwysáu Tymor byr Integreiddio Gwasanaethau a Chronfeydd Cyfun Pobl Hŷn OR1;
OR7;
OR8
N7; N8; N9; N10; N24 Cynllun Rhaglen Cronfeydd Integredig a Chysylltiedig Gwasanaeth
3.7 Lle mae ar bobl ag Anabledd Dysgu angen gofal a chymorth parhaus, sicrhau bod yr asesiad wedi’i seilio ar ganlyniadau unigol, eu bod nhw’n chwarae rhan ym mhob penderfyniad am eu gofal a’u bod yn gallu byw eu bywydau yn eu cymuned, gan gynnal cysylltiadau cymdeithasol a theuluol a chysylltiadau eraill sy’n bwysig iddynt Tymor byr Trawsnewid Gwasanaethau AD Anableddau Dysgu OR3;
OR4;
OR6;
OR7
N4; N5; N6; N7; N8; N9; N10; N13; N14; N17; N18; N19; N20; N22; N24 Strategaeth dan ddatblygiad
3.8 Datblygu contract rhanbarthol a manyleb gwasanaeth i gartrefi ar gyfer pobl ag Anabledd Dysgu, ynghyd â pholisïau perthnasol a ffordd gyson o ymdrin â sicrhau ansawdd a phryderon sy’n dwysáu Tymor byr Integreiddio Gwasanaethau a Chronfeydd Cyfun/ Trawsnewid Gwasanaethau AD Anableddau Dysgu OR1;
OR7;
OR8
N4; N5; N6; N7; N8; N9; N10; N13; N14; N17; N18; N19; N20; N22; N24 Strategaeth dan ddatblygiad
3.9 Sefydlu cronfa gyfun ranbarthol ar gyfer cartrefi gofal i bobl ag Anabledd Dysgu Tymor byr Integreiddio Gwasanaethau a Chronfeydd Cyfun/ Trawsnewid Gwasanaethau AD Anableddau Dysgu OR8 N4; N5; N6; N7; N8; N9; N10; N13; N14; N17; N18; N19; N20; N22; N24 Cynllun Rhaglen Cronfeydd Integredig a Chysylltiedig Gwasanaeth
3.10 Sicrhau bod gofal a chymorth tymor hir yn diwallu anghenion pobl â phroblemau iechyd meddwl drwy’r strategaeth Law yn Llaw at Iechyd Meddwl Tymor canolig Iechyd Meddwl Iechyd Meddwl OR1;
OR3;
OR4;
OR6;
OR7;
OR8
N4; N5; N6; N7; N8; N9; N10; N13; N14; N17; N18; N19; N20; N22; N24 Trawsnewid Iechyd Meddwl Cynllun Gweithredu Arfaethedig Iechyd Meddwl
3.11 Sefydlu cronfa gyfun ranbarthol ar gyfer cartrefi gofal i bobl hŷn, ar sail y trefniadau cysgodol a sefydlir o fis Ebrill 2018 Tymor byr Integreiddio Gwasanaethau a Chronfeydd Cyfun Pobl Hŷn OR8 N7; N8; N9; N10; N24 Cynllun Rhaglen Cronfeydd Integredig a Chysylltiedig Gwasanaeth
3.12 Sicrhau bod gwasanaethau gofal a chymorth tymor hir yn diwallu anghenion pobl â dementia drwy roi’r Strategaeth Ranbarthol ar Ddementia ar waith Tymor canolig Trawsnewid Gwasanaethau Pobl Hŷn Pobl Hŷn OR1;
OR3;
OR4;
OR6;
OR7;
OR8
N7; N8; N9; N10; N24 Strategaeth dan ddatblygiad

Nodir: Mae’r Argymhelliad Cyffredin o’r Asesiad Poblogaeth yn berthnasol i bob amcan