Galluogwyr

Galluogwyr

Amcan Ffrâm amser Blaenoriaeth strategol Grwpiau Poblogaeth Cysylltiadau â’r Arg Trosfwaol / Meysydd i’w Gwella Cysylltiadau â Chanlyniadau Cenedlaethol Cynllun/iau Gweithredu
E1 Sefydlu strategaeth ar gyfer gweithlu rhanbarthol Tymor canolig Datblygu’r Gweithlu Pob un OR7;
OR8
Pob un Strategaeth y Gweithlu
E2 Sefydlu strategaeth gomisiynu strategol ranbarthol drwy ddatganiadau o fwriad wedi’u seilio ar dystiolaeth a Datganiadau ar Sefyllfa’r Farchnad ar gyfer pob grŵp poblogaeth i helpu i integreiddio’r comisiynu ymhellach ar draws awdurdodau iechyd a lleol Tymor byr Comisiynu integredig Pob un OR3;
OR4;
OR5;
OR6;
OR7;
OR8
Pob un Cynllun Rhaglen Ranbarthol - Comisiynu ac Ataliadau Integredig
E3 Sefydlu ‘Fforwm Arloesi’ rhanbarthol i ddod â chomisiynwyr a darparwyr ynghyd i helpu i drawsnewid gwasanaethau a mynd i’r afael â materion a sialensiau allweddol Tymor byr Comisiynu integredig Pob un OR3;
OR6;
OR7;
OR8
Pob un Cynllun Rhaglen Ranbarthol - Comisiynu ac Ataliadau Integredig
E4 Sefydlu trefn ranbarthol gyson i bennu ffioedd ar draws y grwpiau poblogaeth Tymor byr Comisiynu integredig Pob un OR8 Pob un Cynllun Rhaglen Ranbarthol - Comisiynu ac Ataliadau Integredig
E5 Helpu i ddatblygu ymhellach fentrau cymdeithasol, cynlluniau cydweithredol a gwasanaethau dan arweiniad defnyddwyr, gyda’r nod o sefydlu sefydliadau newydd dan arweiniad defnyddwyr Tymor canolig Comisiynu integredig Pob un OR3;
OR4;
OR6;
OR7;
OR8
Pob un Cynllun Rhaglen Ranbarthol - Comisiynu ac Ataliadau Integredig
E6 Darparu rhaglen hyfforddi a datblygu integredig i gefnogi gwell ymarfer comisiynu Tymor byr Comisiynu integredig Pob un OR6;
OR7;
OR8
Pob un Cynllun Rhaglen Ranbarthol - Comisiynu ac Ataliadau Integredig
E7 Rhoi System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (WCCIS) ar waith ar draws y rhanbarth, gan fanteisio ar brofiad Ceredigion a chyfnerthu cynlluniau peilot lleol sy’n cael eu rhedeg ar y cyd ag iechyd Tymor canolig Gweithredu WCCIS Pob un OR4;
OR6;
OR8
N1; N2; N3; N4; N5; N6; N7; N8; N9; N10; Cynllun gweithredu yn cael eu datblygu

Noder: Mae'r argymhelliad trosafael o'r neu2 Asesu Poblogaeth yn berthnasol i holl amcanion